+420 601 532 308, 571 635 148, ŠJ 571 620 883 zslesna@zslesna.cz

 Projekty EU

 

1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – ICT jako nástroj inovace výuky
2. Rozvoj cizích jazyků (Development of foreign languages)
 • Základní škola Lešná, okres Vsetín je zapojena do projektu EU
 • Číslo operačního programu:  CZ.1.07
 • Název operačního programu:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Číslo výzvy:  56
 • Číslo prioritní osy:  7.1
 • Název prioritní osy:  Počáteční vzdělávání
 • Číslo oblasti podpory:  7.1.1
 • Název oblasti podpory:  Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • Datum zahájení:  1. července 2015
 • Datum ukončení (předpokládané):  31. prosince 2015
3. Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji 
 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0010
 • Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
 • Zkrácený název: Centrum vzdělávání
 • Datum zahájení projektu: 1. 09. 2013
 • Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 06. 2015
4. Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 – „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti „
 • V letech 2012 – 2015 byla vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu “Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
 • V období od 1.5.2012 do 31.10.2015 bylo u zaměstnavatele Základní škola Lešná, okres Vsetín v rámci projektu odpořeno 1 pracovní místo na VPP za 33.632,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 28.587,20 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 5.044,80 Kč.
 • Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena kromě pomocných dělníků také na práci osobních asistentů pro osoby se zdravotním postižením, práci dozorů v mateřských základních a středních školách, pomocné práce v oblasti charity, pomocné práce v oblasti sociální a kulturní, popř. jiné činnosti odpovídající definici VPP v zákoně o zaměstnanosti.
 • Nástroj VPP je krátkodobou pracovní příležitostí, pomáhá k motivaci a udržení pracovního režimu hůře umístitelných uchazečů o zaměstnání (například z důvodu vyššího věku, nedostatečné praxe, nižšího stupně kvalifikace, zdravotního omezení, horší dopravní dostupnosti k zaměstnavateli atp.), napomáhá tak snižovat hrozbu sociálního vyloučení podpořené skupiny osob.
5. „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách“
 • Naše Základní škola obdržela v rámci dotace ESF Investice do rozvoje vzdělávání (pro oblast podpory 1.4 „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách“, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost) prostřednictvím MŠMT částku 1.086.279 Kč.
 • Tato částka bude využita ke zlepšení podmínek pro vzdělávání. Začátek projektu 1. prosince 2010, předpokládané ukončení projektu 31. května 2013.
6. „Ovoce do škol“
 • Naše škola je od roku 2010 zapojena do projektu „Ovoce do škol“. Naším dodavatelem je Ovocentrum Valašské Meziříčí. Žákům I. stupně je zdarma distribuováno ovoce a zeleniny v intervalech cca 14 dnů.
7. viz. obrázek
8. Základní škola Lešná, okres Vsetín se zapojila v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ s projektem „Inkluze v ZŠ Lešná“ s reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001885“ a získala finanční dotaci 579 641,- Kč.
9. Základní škola Lešná, okres Vsetín se zapojila do projektu TOP Ozdravné pobyty ve spolupráci s VZP.
10. Základní škola Lešná, okres Vsetín je podporována Nadací SYNOT založená senátorem I. Valentou. Nadace SYNOT věnovala žákům školy částku 10 000,- Kč. Částka bude použita ke sjednanému účelu.
11. Základní škola Lešná, okres Vsetín se zapojila do rozvojového programu MŠMT „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)“ a získala dotaci ve výši 20 130 Kč.
12. Základní škola Lešná, okres Vsetín se zapojila v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II s projektem „Inkluze II v ZŠ Lešná“ s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011428“  a  získala finanční dotaci  722 878,- Kč.
13. Základní škola Lešná, okres Vsetín zažádala o zapojení do rozvojového programu MŠMT  „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)“ se žádostí o dotaci.
14. Základní škola Lešná, okres Vsetín se zapojila do rozvojového programu MŠMT „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa) – září – prosinec 2020, č. j.: MSMT-17741/2020-1“ a získala dotaci ve výši 23 180 Kč.

 

15. Základní škola Lešná, okres Vsetín je zapojena od 1. 2. 2021 do projektu s názvem: Inkluze III v ZŠ Lešná v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s registračním číslem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018770

 

Informace o škole

Základní škola Lešná je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Kapacita školy je 360 žáků. Součástí školy je školní družina a klub, školní jídelna.Školu navštěvují zejména žáci bydlící v Lešné, Příluku, Mštěnovicích, Lhotce nad Bečvou, Perné, Jasenici, Vysoké. Areál školy byl otevřen v roce 1974, ale školství ve střediskové Obci Lešná a v okolních obcích mělo již dlouholetou tradici. Škola byla postavena v akci „Z“ za významné pomoci občanů obce. Areál byl v průběhu dalších let dobudován a postupně modernizován, nejen v rámci investičních záměrů obce, ale i za přispění státu a peněz z projektů EU.